วันที่อัพเดท 22/03/2016 เวลา 10:48:00
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด (คลิ๊ก)
วันที่อัพเดท 04/02/2016 เวลา 10:37:00
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียด
วันที่อัพเดท 04/02/2016 เวลา 10:31:00
งานเกษตรอีสานใต้ 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดใหญ่แห่งปี 2559 งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชนโดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
1
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™