วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วันที่ 0000-00-00 00:00:00 ผู้เข้าชม : 599

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
Journal of Liberal Arts and Management Science      

          วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยบทความทางวิชาการ ข้อคิดเห็นจากการสังเคราะห์บทความ บทสัมภาษณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัย นักวิชาการ ครู คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางศาสตร์ สาขาฯ ต่างๆ เช่น การบริหารด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บทความทุกบทความจะผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกอย่างมีคุณภาพ และมีการเก็บหลักฐานการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีระบบ
          ทั้งนี้ วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการบางท่าน และมีการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในหลายสาขาฯ เพื่อรองรับบทความที่หลากหลาย รวมถึง การพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานให้ตรงตามเกณฑ์ของการรองรรับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และเตรียมการสำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ต่อไป
          กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการนำมาตีพิมพ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า รวมถึง นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวารสารฉบับต่อไป
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
              1. ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
               2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
ประเภทของบทความ
              1. บทความวิชาการ (Academic article)
               2. บทความวิจัย (Research article) 
บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™