วันที่อัพเดท 14/02/2018 เวลา 16:05:00
ช่องทางการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ 1. ส่งเป็นเอกสารที่พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์ โดยส่งมาที่ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร 042-725039 โทรสาร 042-752040 2. Email: id.journaloflams@gmail.com 3. ให้ส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ http://libazz.com/jufam/index.php?page=index ...
วันที่อัพเดท 14/02/2018 เวลา 15:51:00
เอกสารอ้างอิงแบบ APA สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงค์ http://www.ams.cmu.ac.th/lib/administrator/paper/APA%206th%20New.pdf
วันที่อัพเดท 14/02/2018 เวลา 15:38:00
คำแนะนำสำหรับการส่งเรื่องลงตีพิมพ์วารสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ยินดีรับเรื่องของสมาชิกและผู้สนใจ ลงตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่ 2 เล่มต่อปี เรื่องที่ส่งมาต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดๆ มาก่อน ประเภทเรื่องตีพิมพ์ บทความวิชาการทางบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ...
วันที่อัพเดท 30/11/-1 เวลา 00:00:00
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Journal of Liberal Arts and Management Science วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยบทความทางวิชาการ ข้อคิดเห็นจากการสังเคราะห์บทความ บทสัมภาษณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัย นักวิชาการ ครู คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางศาสตร์ สาขาฯ ต่างๆ เช่น การบริหารด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ ...
1
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™