วันที่อัพเดท 21/03/2018 เวลา 11:23:00
คำสั่ง สป. ที่ 669/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ของ สำนักงาน กศน. Download File : > ึคำสั่ง สป. ที่ 669/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ของ สำนักงาน กศน.
วันที่อัพเดท 02/03/2018 เวลา 14:53:00
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง/ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ตามที่สำนักงาน กศน. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานส่งสำนักงาน กศน. เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต....
วันที่อัพเดท 03/01/2018 เวลา 10:18:00
เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงกฎบัตรมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จึงส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในมาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน Download File : > การปรับปรุงกฎบัตร 2561
วันที่อัพเดท 06/12/2017 เวลา 09:42:00
หน่วยตรวจสอบภายในขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 Download File : > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน Download File : > หนังสือบันทึกข้อความ
วันที่อัพเดท 06/12/2017 เวลา 09:24:00
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในขอเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามไฟล์ที่แนบมานี้ Download File : > รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล Download File : > หนังสือครุฑ
1 2 3 4 5 6 7
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™