วันที่อัพเดท 16/10/2017 เวลา 09:57:00
ถึง ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
วันที่อัพเดท 05/10/2017 เวลา 13:17:00
Download File : > การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ
วันที่อัพเดท 30/08/2017 เวลา 14:16:00
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายงานการตรวจสอบการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่อัพเดท 15/08/2017 เวลา 14:22:00
ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบโครงการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล เพื่อการพัฒนาให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ 4 ศูนย์ นั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดได้มอบหมายให้ผู้ที่เกีย่วข้องตอบแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทาง E-mail : torsornor_nfedc@nfe.go.th Download File : > คำชี้แจง Download File : > ส่วนที่ 1 Download File : > ส่วนที่ 2 Download File : ...
วันที่อัพเดท 22/06/2017 เวลา 14:34:00
หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์ ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม และ น.ส.วิเลขา ลีสุวรร์ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ กศน.คนใหม่
1 2 3 4 5 6 7
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™