วันที่อัพเดท 20/06/2016 เวลา 10:04:00
                         ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด แจ้งรายชื่อพนักงานราชการ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบทาง email : torsornor_nfedc@nfe.go.th หรือ natwut7@gmail.com ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. โทร 02-281-7528
วันที่อัพเดท 06/01/2016 เวลา 10:55:00
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเผยแพร่เอกสารตามที่แนบมานี้ Download File : > รายงานการตรวจสอบ Ep
วันที่อัพเดท 05/01/2016 เวลา 10:07:00
ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเผยแพร่เอกสาร Link download Download File : > รายงานประจำปี 2558
วันที่อัพเดท 07/10/2015 เวลา 11:34:00
กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในระดับ "เป็นไปตามมาตรฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ให้ไว้ ณ วังอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ขอขอบคุณ
1 2 3 4 5 6 7
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™