วันที่อัพเดท 25/08/2015 เวลา 15:06:00
เรื่อง สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก เรียนผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อบกพร่องที่ตรวจสอบจากการตรวจสอบบัญชีหน่วยงานในสังกัด กศน. ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ Download File : หนังสือครุฑ Download ...
วันที่อัพเดท 11/03/2015 เวลา 10:02:00
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดือน) เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน Download File : > หนังสือสั่งการ Download File : > ตัวอย่างแบบรายงาน Download File : > รายชื่อหน่วยงานที่ต้องจัดส่ง ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
วันที่อัพเดท 29/12/2014 เวลา 11:30:00
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ขอกราบสวัสดีัปีใหม่ท่านเลขาธิการ กศน. นายการุณสกุลประดิษฐ์ และท่านรองเลขาธิการ กศน. นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์
วันที่อัพเดท 20/11/2014 เวลา 15:09:00
หน่วยตรวจสอบภายในขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินประจำปี 2557 Download File : > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วันที่อัพเดท 11/11/2014 เวลา 15:54:00
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้ตรวจสอบการดำเนินโครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557 บัดนี้การตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จึงขอเผยแพร่รายงานฉบับเต็มให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์ เรื่อง รายงานผลการตรวจการดำเนินงานโครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557 เรียน ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัด Download File : ...
1 2 3 4 5 6 7
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™