วันที่อัพเดท 08/10/2014 เวลา 11:47:00
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้ตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 บัดนี้การตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จึงขอเผยแพร่รายงานฉบับเต็มให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป ผู้รับผิดชอบ นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธา การตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน / สถานศึกษาในสังกัด ...
วันที่อัพเดท 11/11/2014 เวลา 16:00:00
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 บัดนี้การตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จึงขอเผยแพร่รายงานฉบับเต็มให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป ผู้รับผิดชอบ นางสาวชลลดา โตพันดี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด Download File : > รายงานฉบับเต็ม ศูนย์อาเซียน Download File : > รูปภาพประกอบ Download ...
1 2 3 4 5 6 7
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™