ปรับปรุงกฎบัตรตรวจสอบภายใน 2562

วันที่ 2018-11-02 09:57:00 ผู้เข้าชม : 238

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง / กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง

 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกปีและนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานสำนักงาน กศน. ทราบทั่วกัน


Download Download File : > กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2562

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™