รายงานการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์

วันที่ 2018-12-24 09:54:00 ผู้เข้าชม : 220Download File : > หนังสือครุฑ

Download File : > รายงานการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์


เรียน หน่วยงาน/สถานศึกษา

                     ตามที่สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผลการตรวจสอบสรุปได้ดังเอกสารที่แนบมานี้
บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™