ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 
 

1.  Download File : > มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ


2.  Download File : > ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พศ2551


3.  Download File : > ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตราฐานการควบคุมภายใน พศ2544


4.  Download File : > ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พศ2546


5.  Download File : > แนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน


6.  Download File : > แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง


7.  Download File : > แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ การวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน

 

8.  Download File : > แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™