ระเบียบ!!ในสรุปข้อตรวจพบ

ระเบียบ
1. Download File : > ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. Download File : > ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546
3. Download File : > ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
4. Download File : > ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 


ข้อบังคับ
Download File : > ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 
Download File : > ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549


คำสั่ง 
1.Download File : > คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.333/2551 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เรื่อง วงเงินสำรองจ่ายและวงเงินนำฝากธนาคารของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. Download File : > คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1002/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เรื่อง วงเงินสำรองจ่ายและวงเงินนำฝากธนาคารของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


หนังสือเวียน/สั่งการ
1. Download File : > หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว42 ลงวันที่ 15 กันยายน 2532 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
2. Download File : > หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
3. Download File : > หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว62 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.Download File : > หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
5. Download File : >
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. Download File : > หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0423.3/ว439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
7. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
8. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS
9. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ หน่วยงานภาครัฐ
10. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
11. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
12. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3-ว60 ลว 25 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
13.Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว150 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
14. Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว246 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
15. Download File : > หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.117-411 ลว 17 มกราคม 2555 เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์
16. Download File : > หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ


คู่มือ
Download File : > คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ สำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร สำนักงบประมาณ


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™