วันที่อัพเดท 03/01/2018 เวลา 10:18:00
เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงกฎบัตรมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จึงส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในมาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน Download File : > การปรับปรุงกฎบัตร 2561
วันที่อัพเดท 06/12/2017 เวลา 09:42:00
หน่วยตรวจสอบภายในขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 Download File : > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน Download File : > หนังสือบันทึกข้อความ
วันที่อัพเดท 06/12/2017 เวลา 09:24:00
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในขอเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามไฟล์ที่แนบมานี้ Download File : > รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล Download File : > หนังสือครุฑ
วันที่อัพเดท 16/10/2017 เวลา 09:57:00
ถึง ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
วันที่อัพเดท 05/10/2017 เวลา 13:17:00
Download File : > การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ
1 2 3 4 5
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™