วันที่อัพเดท 22/06/2017 เวลา 14:34:00
หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์ ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม และ น.ส.วิเลขา ลีสุวรร์ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ กศน.คนใหม่
วันที่อัพเดท 23/05/2017 เวลา 13:32:00
Update !! หน่วยตรวจสอบภายในขอเผนแพร่เอกสารประกอบการบรรยายและ ทะเบียนคุมสำหรับหน่วยรับตรวจ Download File : > ปัญหาที่ตรวจพบ (อ.วราภรณ์ นันทสุคนธ์) Download File : > ทะเบียนคุมต่าง ๆ Download File : > ข้อตรวจพบจากหลักฐานการจ่าย (อ.สกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา)
วันที่อัพเดท 16/12/2016 เวลา 09:56:00
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเอกสารที่แนบมานี้ Download File : > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่อัพเดท 11/10/2016 เวลา 13:36:00
อ้างถึงหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.119/4878 และ ที่ ศธ 0210.119/4879 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2559 (แบบ ปย.1 และ ปย.2) พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายในจำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นั้น ขณะนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานดังกล่าว ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม 2559 Download File : > แบบฟอร์ม รายงานการควบคุมภายใน2559 ...
วันที่อัพเดท 27/09/2016 เวลา 13:29:00
ตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำแผนการตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำจังหวัด เสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบและส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้วให้ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบต่อไป Download File : > ตัวอย่างแผนการตรวจสอบประจำปี
1 2 3 4
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™