วันที่อัพเดท 02/11/2018 เวลา 09:57:00
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง / กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกปีและนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานสำนักงาน กศน. ทราบทั่วกัน Download Download File : > กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2562
วันที่อัพเดท 01/08/2018 เวลา 11:02:00
เรื่อง กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงาน กศน. ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นไป Download File : > กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.
วันที่อัพเดท 21/03/2018 เวลา 11:23:00
คำสั่ง สป. ที่ 669/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ของ สำนักงาน กศน. Download File : > ึคำสั่ง สป. ที่ 669/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ของ สำนักงาน กศน.
วันที่อัพเดท 02/03/2018 เวลา 14:53:00
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง/ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ตามที่สำนักงาน กศน. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานส่งสำนักงาน กศน. เป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต....
วันที่อัพเดท 03/01/2018 เวลา 10:18:00
เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงกฎบัตรมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จึงส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายในมาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน Download File : > การปรับปรุงกฎบัตร 2561
1 2 3 4 5 6
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™